اشنائی با فرایند گالوانیزه گرم 3

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

فلاكس زني :

آخرين مرحله قبل از گالوانيزاسيون مرحله فلاكس زني است . پس از اين كه قطعات از حوضچه اسيد شويي خارج شده اند در دو حوضچه آب روان متوالي كاملاً آب كشي مي شوند تا بقاياي اسيد و نمك هاي آهن از سطح قطعات به خوبي پاك شده و محلول فلاكس را آلوده نكنند . عمل اين محلول يكي جلوگيري از زنگ مجدد و سريع قطعات در طول زمان قبل از غوطه وري در مذاب است ديگر اينكه واكنشهايي را بمنظور تميز سازي بقاياي آلودگيدر سطح قطعات و در سطح روي انجام مي دهد كه  در كيفيت بالا و كاهش ضايعات بسيار مؤثر است .

مشخصات محلول فلاكس :

محلول فلاكس حدود 50 % وزني مواد جامد و 50 % وزني آب دارد . مواد جامد آن شامل كلرور روي و كلردر آمونيوم مي باشند و نسبت وزني نشادر به كلرور روي معمولاًَ از ابه 10 تا 4 به 5 متغيير است . مثلاً در يك محلول ميتواند 50 % آب و 45 % وزني كلرور روي %22 وزني نشدر داشته باشد.

 Ph محلول فلاكس حدود 5/4 تا 5 است كه در حين كر كاهش مي يابد ولي حتي الامكان از ph حدود 3 به پايين بايد توسط قلياييها مثل آمونياك ph را بالا برد تا ضايعات جبران ناپذيري ايجاد شود دماي محلول موجود در حوضچه فلاكس در حين كار بايد 50 الي 60 سانتي گراد باشد . اين دما سبب گرم شدن قطعات وخشك شدن بهتر در پيشگرم شده و در عين حال تبخير سطحي آب در اين دما منع رقيق شدن فلاكس مي شود . همچنين در اين دما واكنش هاي تميز كننده تا حدي انجام شده و ويسكوزيتزه محلول در اثر دما پايين مي آيد و اين امر باعث مي شود كه مواد از روي قطعات بهتر چكيده شده و مقدار كمتري از آن بر روي قطعات باقي بماند و اتلاف محلول كمتر شود.

همانطور كه در تمام حوضچه ها صادق است در مورد فلاكس نيز بايد قطعات را به مدت كافي به طور شيب دار يا به قسمي نگه داشت كه حتي الامكان فلاكس اضافي قطعات دروان چكيده و به حوضچه برگردد. در غير اينصورت اين قطعات بعداً بر روي زمين مي چكند و مقادير زيادي از محلول به هدر مي رود.

تقويت و بازسازي محلول فلاكس :

محلول موجود در حوضچه فلاكس در حين كار توليدي به تدريج ضعيف مي شود . در واقع اين ضعيف شدن محلول در درجه اول به علت ورود آب از طرف حوضچه آب قبل از فلاكس كه توسط قطعات انجام مي شود مي باشد. هر بسته اي كه وارد محلول فلاكس مي گردد چندين كيلوگرم آب را وارد فلاكس نموده و در هنگام خروج از محلول نيز مقداري فلاكس را با خود به خارج از محلول حمل مي كند . البته همراه با آب مقادير كمي اسيد و نمكهاي آهن نيز وارد محلول فلاكس مي شود. اگر چه دوحوضچه شستشو قبل از فلاكس موجودند . ولي بهرحال اين مقادير جزئي اسيد و نمكهاي آهن در طول زمان به حدود غير مجاز مي رسند . در صورتي كه فلاكس گرم باشد . آب ورودي تبخير مي شود و در نتيجه فلاكس رقيق نمي شود و در عوض مقدر آن كم مي شود . اسيد اضافي را كه سبب كاهش ph محلول مي شود را نيز مي توان با محلول آمونياك خنثي نمود در صورتي كه مقدار آهن موجود در فلاكس از %3 در ليتر بيشتر شود بايد آنرابا عمليات شيميايي بخصوصي تصفيه نمود در غير اينصورت اين نمكهاي آهن به هنگام ورود قطعات به حمام مذاب تجزيه مي شوند و آهن آزاد
شده با روي موجود در حمام توليد دراس ( آلياژ آهن ـ روي ) مي كند و چون هر گرم حدود 30 برابر وزن خود روي را بصورت دراس در مي آورد از نظر اقتصادي سبب ضرروزيان مي شود . براي آهن گيري از فلاكس بايد ابتدا آنرا با آمونياك كاملاً خنثي نمود و پس از اينكه
ph  آن نزديك به 5 شد توسط افزايش محلول آب اكسيژنه %30 يون هاي آهندو ظريفتي را تبديل به يون آهن سه ظريفتي نمود و به عبارت ديگر هيدروكسيد فريك در محلول ايجادكرد كه توسط فيلتر قابل جدا كردن باشد .

آزمايش و كنترل محلول فلاكس :

غلظت محلول را توسط چگالي سنج مي توان به طور تقريبي تعيين نمود كه بسته به ميزان نشادر موجود در فرمول اوليه اين چگالي متفاوت است . در واقع هر توليد كننده اي بايد دانسيته يا چگالي محلول فلاكس را در آغاز كار اندازه گيري كند ونسبت به چگالي اوليه محلول مقايسه نمايد .

معمولاً درجه بندي اشل بومه را براي سنجش بكار مي برند و از بومه سنج هاي دقيق براي كنترل متر استفاده مي گردد. براي سنجش ph استفاده از كاغذ ph متدوال است و مقدار آهن موجود در فلاكس را نيز مي توان از روشي كه در مورد سنجش مقدار يون آهن موجود در اسيد گفته شده بدست آورد در صورتي كه بخواهيم مقدار كلرور روي و نشادر موجود در فلاكس را بدست آوريم از روش زير مي توان استفاده نمود .

روش كار :

ابتدا از محلول فلاكس نمونه برداري مي كنيم و پس از اينكه ph آنرا به 5 رسانديم آنرا صاف كرده و سپس يك سانتي متر مكعب از آن را درون ارلن 100 m 1 مي ريزيم و به آن 125 m آب مقطر مي ريزيم و ph آنرا توسط با فر در حدود5/5 تثبيت مي كنيم و آنرا نتيتر مي كنيم .دهنده پايان نيتراسيون است .

عمليات كلر سنجي توسط نيتراسيون با نيترات نقره انجام مي شود كهمعرف اين واكنش آمونيوم تيو سيانات به همراه فويك سولفات است . با داشتن حجم و غلظت نيترات نقره و آمونيوم تيوسيانات وحجم نمونه مورد آزمايش مي توان غلظت يون كلر موجود در فلاكس را محاسبه كرد .

از نظر تئوري محلول فلاكس را هميشه مي توان تصفيه و تقويت نمود و يا كمبود آنرا توسط افزايش مواد جامد و مايع جبران نمود و تنها دور ريز فلاكس بايد دور ريزهاي حامل از عمليات تصفيه فلاكس باشد. اما در هرحال گاهي مجبور به دور ريز فلاكس مي شويم چون بعضي نا خالصيها با غلظت كم در طول زمان در محلول تجمع كرده و يا بهدليل ديگر فلاكس غير قابل استفاده مي شود . در زير فلاكس نيز ماننده ريز اسيد كلدريك حتي پس از خنثي شدن بايد به نقاط دور دست و غير مسكوني حمل گردد. زيرا يون كلر موجود در آن حتي پس از خنثي شدن وارد آبهاي زير زميني محل مي شود و از نظر زيست محيطي مشكلاتي را بوجود مي آاورد .

ميزان فلاكس مصرفي حدود 3 كيلوگرم به ازاء يك تن محصول مي باشد. در صورتي كه عوامل مختلف كاري رعايت نشود ميزان مصرفي افزايش خواهد يافت . گرمايش محلول فلاكس توسط بخا آب و كويل فنر بسته امكان پذير است اگر جنس كويل از فولاد معمولي باشد عمر بسيار كوتاهي خواهد داشت و پس از چند روز يا هفته سوراخ مي شود ، در صورتي كه از فولادهاي آلياژي مخصوصاً نيكل و كرم استفاده شود ممكن است . يكسال يا بيشتر عمر داشته باشد اما استفاده از آلياژهاي سرب كه در برابر فلاكس مقاوم باشند به علت نرمي آنها بايد به طريقي انجام شود كه فشار و ضربه به آنها .وارد نشود ، بديهي است كه استفاده از بخار به صورت مستقيم امكان پذير نيست . چون مقادير زيادي آب وارد /فلاكس مي شود و آن را رقيق مي كند .

مواد افزودني به فلاكس :

معمولاً مقادير جزئي حدود %3 تا 2/0 گليسرين و مواد نرم كننده به فلاكس افزوده مي شود كه خاصيت تركنندگي فلاكس را افزايش داده و سبب عملكرد بهتر فلاكس مي گردد و ضمناً در چكيدن محلول از سطح قطعات كمك مي كند كه اين امر سبب بالا رفتن عمر محلول خواهد شد . مقدار مواد نرم كننده معمولاً %1/0 حجمي مي باشد .

تاسيات جنبي و تجهيزات مورد استفاده در قسمت پيكلينگ :

به منظور جابجائي مواد شيميايي مثل اسيد و فلاكس استفاده از پمپ هاي مخصوص جابجائي مواد شيميايي متداول است كه به همراه آن شاسي هاي فولادي متناسب با شكل قطعات استفاده مي شود . از آنجايي كه اين شاسي ها معمولاً فلزي و از جنس فولاد هستند هر چند وقت بايد تعويض شوند . چون به  تدريج توسط اسيد و غيره خورده مي شوند . در صورت استفاده از آلياژ هاي مقاوم در برابر اسيد كه بسيار گران هستند بايد مساله اقتصادي آن را به دقت در نظر گرفت .

تاسيسات جنبي براي تهويه در خصوص مواد قليايي ، فلاكس و مخصوصاً حوضچه هاي اسيد بكار مي روند . اصول كار ين تاسيسات مكش هواي آلوده و بخارات از محل حوضچه هاست . بدين منظور كانال كشيهاي در لبه طولي وانها  انجام  مي شود و هواي آلوده توسط يك فن سانترينيوژ قوي از طريق اين كانالها مكيده مي شود و از محيط خارج مي گردد . در مورد بخارات اسيد . شستشو در يك اسكرابر مخصوص نيز بايد انجام گيرد تا بخارات اسيد ، هواي اطراف كارگاه و محيط را آلوده نسازد . اسكرابرهاي بكار رفته معمولاً بصورت برج هاي شستشو آب هستند كه در آنها از  حلقه هايي نيز بصورت افقي استفاده شده است . تا بخارات اسيد اطراف كارگاه و محيط را آلوده نسازد آب توسط يك روش مخصوص از بالا بر روي حلقه ها به طور دائم مي ريزد و در زير برج مخزني است كه آب جمع آوري شده در آن توسط يك پمپ سركوله مي شود . البته اين آب داراي مقادير كافي سر ريز مي باشد . تا مقدار اسيد موجود در آن  افزايش نيابد و بتواند بخارات اسيد را جذب خود نمايد.

كليه حوضچه هاي مورد استفاده در پيكلينگ بايد داراي شير تخليه از زير باشد كه هنگام دور ريز تعويض و شستشو حوضچه ها مورد استفاده قرار گيرند .

همچنين سيستم گرمايش كه معمولاً از ديگ بخار ، شير آلات مخصوص ، كويلهاي بخار ، لوله هاي رفت و برگشت وادرات كنترل دماي محلول تشكيل شده نيز از ملزومات پيكلينگ مي باشد. براي حمل قطعات به حوضچه ديگر معمولاً از جرثقيلهاي سقفي با آلياژ مورد نياز استفاده مي گردد كه حتي الامكان بايد در قلابه باشد تا بتواند در موقع لزوم به قطعات شيب لازم را بدهد . اين شيب براي چكيده شدن سريع و  كامل محلول ها از سطح قطعه ضروري است . عدم رعايت اين امر سبب آلودگي حوضچه ها و كاهش عمران خواهد شد . اين امر در مورد مقاطع خارج نمي شوند .

 

گروه کارخانجات صنعتی راکور

تماس با ما

  • ایمیل : rakor@rakorgroup.com
  • تلفن : 02177963300
  • تلفن کارخانه: 02136478208
  • فکس: 02136478293
© Copyright 2017 . All Rights Reserved Designed By Anilweb